Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Картотека дисертацій

Картотека дисертацій

 

Картотека дисертацій:

Назва


 1          Андрющенко А.Б. Державний механізм управління якістю життя населення України:дисертація./ Андрющенко А.Б. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -197с
 2          Анискевич М.Н. Юрисдикционные акты органов государственного управления: Диссертация/ Анискевич М.Н. - Москва:МГУ им. В.В.Ломоносова, 1989. -89с
 3          Базарник Б.І. Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування:теоретико-правові аспекти:дисертація./ Базарник Б.І. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -224с
 4          Базика С.К. Механізми парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні:дисертація./ Базика С.К. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -241с
 5          Баюк М.І. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України:дисертація./ Баюк М.І. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -373с
 6         Бойко А.О. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні:дисертація./ Бойко А.О. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -315с
 7          Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу: Дисертація./ Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Київ:Київський національний університет, 2007. -207с
 8         Буга В.В. Процесуальні строки у цивільному судочинстві України:дисертація./ Буга В.В. - Харків:ХНУВС, 2013. -221с
 9          Буга Г.С. Забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України:дисертація./ Буга Г.С. - Харків:ХНУВС, 2012. -198с
 10          Бурко О.В. Уголовная ответственность за совершение умышленного убийства в состоянии сильного душевного волнения: Диссертация/ Бурко О.В. - Київ:Институт государства и права НАН Украины, 1997. -164с
 11          Вандяк Н.П. Конкурентоспроможність продукціїї цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення: Дисертація./ Вандяк Н.П. - Тернопіль:Тернопільська академія народного господарства, 2004. -178с
 12          Верба-Сидор О.Б. Правосуб"єктність суду у виконавчому провадженні:дисертація./ Верба-Сидор О.Б. - Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2012. -244с
 13         Весна Н.О. Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення:дисертація./ Весна Н.О. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -229с
 14          Виговський Л.А. Релігія як суспільно-функціональний феномен:дисертація./ Виговський Л.А. - Київ:Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2005. -390с
 15          Вичалківська Ю.С. Механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України:дисертація./ Вичалківська Ю.С. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -256с
 16          Власенко В.Г. Удосконалення методів державного регулювання економіки України в перехідний період: Дисертація (На правах рукопису)/ Власенко В.Г. - Київ:Міжнародна Кадрова Академія, 1999. -148с
 17          Волошин В.Г. Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади:дисертація./ Волошин В.Г. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -246с
 18          Герлах А. Справедливость как принцип социалистического: Диссертация./ Герлах А. - Москва:, 1963. -177с
 19         Гетманцев М.О. Речові докази в цивільному процесі:дисертація./ Гетманцев М.О. - Київ:Національна академія правових наук України, 2014. -264с
 20          Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Дисертація (на правах рукопису): У 2-х ч. Ч.1/ Грицяк І.А. - Київ:Академія наук України, 1993. -103с
 21          Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Дисертація (на правах рукопису): У 2-х ч. Ч.2/ Грицяк І.А. - Київ:Академія наук України, 1993. -217с
 22          Губська А.В. Групові позови в цивільному процесі:дисертація./ Губська А.В. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2015. -195с
 23          Гудим Л.Я. Правова ідентичність:філософсько-правовий вимір:дисертація./ Гудим Л.Я. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -228с
 24          Данилюк О.В. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук./ Данилюк О.В. - Київ:Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2007. -202с
 25          Данченко К.М. Кримінально-правова політика України у сфері покарань:філософсько-праовий аспект:дисертація/ Данченко К.М. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -239с
 26          Денисов В.М. Правоприменительные акты местных советов народных депутатов: Диссертация./ Денисов В.М. - Москва:Институт советского законодательства, 1984. -71с
 27          Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів: дисертація./ Денищик О.І. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -253с
 28          Дмитренко Ю.С. Державне регулювання використання поліграфічних технологій в секторі безпеки і оборони України:дисертація./ Дмитренко Ю.С. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -244с
 29          Єременко К.О. Цивільно-правові наслідки недотримання вимог щодо форми правочину: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичиних наук./ Єременко К.О. - Одеса:Національний університет "Одеська юридична академія", 2014. -230с
 30          Жуковська Н.З. Стратегія розвитку спільного підприємництва в Україні: Дисертація./ Жуковська Н.З. - Львів:, 2000. -192с
 31          Жуковський О.І. Національні меншини правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: дисертація./ Жуковський О.І. - Київ:Київський національний лінгвістичний університет, 2006. -209с
 32          Заботін В.В. Право на правову допомогу в цивільному процесі:дисертація./ Заботін В.В. - Харків:Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018. -272с
 33          Заварза Т.В. Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за заподіяння шкоди неналежним лікуванням: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук./ Заварза Т.В. - Харків:Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015. -176с
 34          Зеліско А.В. Правовий статус споживчих товариств:дисертація./ Зеліско А.В. - Івано-Франківськ:Юридичний інститут Прикарпатського національного університетту, 2008. -192с
 35          Іванченко К.І. Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом: Дисертація./ Іванченко К.І. - Полтава:, 2000. -249с
36          Капштик О.В. Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України:дисертація./ Капштик О.В. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -197с
 37          Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі:дисертація./ Козак І.Б. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -253с
 38          Колеснік В.І. Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону: дисертація./ Колеснік В.І. - Київ:Державна академія статистики, 2008. -464с
 39         Косач Н. Е. Правовое регулирование совместного предпринимательства: Диссертация./ Косач Н. Е. - Донецк:Донецкий государственный университет, 1999. -161с
 40         Курись В.З. Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця:дисертація./ Курись В.З. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -222с
 41          Любецька М.М. Державне регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах:дисертація./ Любецька М.М. - Хмельницький:, 2019. -283с
 42          Мазій І.В. Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави:дисертація./ Мазій І.В. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -251с
 43          Майка М.Б. Виконання ухвал суду у цивільному процесі:дисертація./ Майка М.Б. - Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2019. -233с
 44          Мельник Я.Я. Обов"язки учасників цивільного процесу:дисертація./ Мельник Я.Я. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -290с
 45          Місінкевич Л.Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних репресій радянської доби у другій половині ХХ - на початку ХХ1 століття: історико-соціальний аспект: дисертація./ Місінкевич Л.Л. - Київ:Інститут історії України, 2009. -507с
 46          Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект):дисертація./ Мічурін Є.О. - Київ:Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2009. -464с
 47          Монастирський Д.А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпеченння: Дисертація./ Монастирський Д.А. - Київ:Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2009. -199с
 48          Мохаммед Авад Ахмед Аль-Зіадат Організація та ефективність діяльності спільних підприємств на зовнішньому ринку: Дисертація./ Мохаммед Авад Ахмед Аль-Зіадат - Донецьк:Донецький державний університет, 2002. -173с
 49          Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дисертація./ Нагнибіда В.І. - Київ:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010. -231с
 50          Нестерчук Ю. О. Формування і розвиток спільних підприємств у сільському господарстві: Дисертація./ Нестерчук Ю. О. - Умань:Уманська сільськогосподарська академія, 2000. -166с
 51          Нікітенко Р.С. Окреме провадження у справах про розірвання шлюбу:дисертація./ Нікітенко Р.С. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, 2014. -193с
 52          Ніколіна І.І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття: дисертація./ Ніколіна І.І. - Київ:Київський національний лінгвістичний університет, 2007. -261с
 53          Олексюк Л.В. Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних:дисертація./ Олексюк Л.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -257с
 54          Олійник У.М. Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі:дисертація./ Олійник У.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -204с
 55          Олуйко В.М. Державна кадрова політика в регіонах України: формування і реалізація: дисертація./ Олуйко В.М. - Київ:Українська академія державного управління, 2000. -222с
 56          Орлова Л.М. Принцип диспозитивности в советском гражданском процессуальном праве: Диссертация/ Орлова Л.М. - Мінськ:Юристъ, 1969. -254с
 57          Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів: дисертація./ Підлубна Т.М. - Київ:Інститут держави і права ім. Корецького, 2009. -209с
 58          Підченко Ю.О. Судові рішення у справах окремого провадження:дисертація./ Підченко Ю.О. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, 2019. -206с
 59          Пільков К.М. Доказування у міжнародному комерційному арбітражі:дисертація./ Пільков К.М. - Київ:Національна академія правових наук України, 2014. -218с
 60          Плисюк Н.М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримінальним правом України: дисертація./ Плисюк Н.М. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -231с
 61          Полюк Ю.І. Право на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством України:дисертація./ Полюк Ю.І. - Одеса:Національний університет "Одеська юридична академія", 2019. -238с
 62          Попов О.І. Перегляд судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України:дисертація./ Попов О.І. - Харків:Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2014. -253с
 63          Пуль С.І. Зміна позову в цивільному судочинстві:дисертація./ Пуль С.І. - Харків:ХНУВС, 2018. -214с
 64          Пятилетов И.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальными правами в суде первой инстанции: Диссертация/ Пятилетов И.М. - Москва:, 1970. -58с
 65          Рак Н.О. Спільне підприємництво і шляхи підвищення його ефективності: Дисертація./ Рак Н.О. - Харків:, 2002. -148с
 66          Романюк В.А. Позовна давність у цивільному праві:дисертація./ Романюк В.А. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -217с
 67          Романюк У.В. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:дисертація./ Романюк У.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -227с
 68          Румик І.І. Розвиток аграрно-промислових формувань у цукробуряковому виробництві: Дисертація./ Румик І.І. - Київ:"Інститут аграрної економіки", 2004. -35с
 69          Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: дисертація./ Савицький В.Т. - Львів:Львівський регіональний інститут державного управління, 2006. -300с
 70          Сидоренко Д.І. Недійсність шлюбу в сімейному праві:дисертація./ Сидоренко Д.І. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -206с
 71          Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні:дисертація./ Слюсарчук Х.Р. - Львів:ЛНУ, 2017. -258с
 72          Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія та практика становлення: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук/ Соколовська А.М. - Київ:, 2002. -179с
 73          Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів:дисертація./ Спектор О.М. - Київ:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. -244с
 74          Стеченко Д.Н. Методологические основы территориального планирования областных хозяйственных комплексов (на примере Украинской ССР): Диссертация на соискание ученой степени доктора экон. наук/ Стеченко Д.Н. - Київ:Киевский ГУ им. Т.Г.Шевченка, 1991. -420с
 75          Суховерхий В.Л. Личные неимущественные права граждан в советском гражданском праве: Диссертация/ Суховерхий В.Л. - Свердловськ:Свердловский юридический институт, 1970. -137с
 76          Таций В.Я. Ответственности за хозяйственые преступления: объект и система: Диссертация/ Таций В.Я. - Харків:Харьковский ордена трудового Красного Знамени юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, 1984. -243с
 77          Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления: Диссертация/ Тимейко Г.В. - Ростов-н/Д:, 1977. -215с
 78          Ушацкий И.И. Организационно-правовая деятельность местных советов депутатов трудящихся по обеспечению и охране прав и законных интересов граждан (по материалам БССР): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юрид. наук/ Ушацкий И.И. - Мінськ:Белорусский ГУ им. В.И.Ленина, 1970. -241с
 79          Хитра О.В. Синергізм спільних підприємств: Дисертація./ Хитра О.В. - Хмельницький:Технологічний університет Поділля, 2001. -257с
 80          Цевельов О.Є. Державне реагування на загрози національній безпеці у сфері безпеки державного кордону України:дисертація./ Цевельов О.Є. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -313с
 81         Ширяев В.Н. Нормативные акты местных органов государственного управления: Диссертация (на правах рукописи)/ Ширяев В.Н. - Москва:Всесоюзный юридический заочный институт, 1980. -161с
 82          Шпак М.В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі:дисертація./ Шпак М.В. - Харків:Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018. -249с
 83          Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: дисертація./ Юркевич Ю.М. - Львів:Львівський національний університет, 2009. -209с
 84          Ярмолинська І.В. Механізми державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні:дисертація./ Ярмолинська І.В. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -215с
 85          Ястребов В.В. Основные черты и особенности правоприменительной деятельности в сфере государственного управления: Диссертация./ Ястребов В.В. - Москва:Институт советского законодательства, 1984. -180с
 86          Яценко Н.Г. Правовий статус суду в цивільному процесі:дисертація./ Яценко Н.Г. - Київ:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. -189с