Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відділи бібліотеки

Інформаційно-бібліографічний відділ

У науковій діяльності як студентам, так і викладачам доводиться працювати з різними джерелами наукової інформації. Пошуковці, звичайно, звертаються до бібліотеки.

Враховуючи, що фонд наукової бібліотеки ХУУП імені Леоніда Юзькова вже чималий, користувач змушений витрачати багато свого часу на пошук актуальної для конкретної задачі інформації. Звичайно, що в такій ситуації допомога студентам з боку кваліфікованого бібліографа як інформаційного посередника вкрай необхідна. Адже задача вузівської бібліотеки - допомогти віднайти і розкрити потрібну інформацію. Тому для правильного та оперативного пошуку певного видання на сьогоднішній день існує довідково-інформаційний фонд: алфавітний каталог; систематичний каталог; систематична картотека газетно-журнальних статей; картотека дисертацій; картотека “Закони України”; краєзнавча картотека; картотека “Довідкові видання”; ЕК (електронний каталог)..
Комп’ютеризація наукової бібліотеки університету розвиває додаткові навички використання інформаційних технологій. Завдяки Інтернету з’явився новий тип -   електронні (цифрові) бібліотеки. Це переважно зібрання повнотекстових документів (книг, статей тощо), ілюстрацій, фотографій та звукозаписів, у форматі, доступному для використання будь-яким користувачем персонального комп’ютера через мережу Інтернет.
На сьогоднішній день бібліографам потрібно знати основні пошукові системи, профільні цифрові бібліотеки та каталоги і вміти ними користуватися; виявляти і збирати Інтернет-адреси, що становлять інтерес для користувачів. Адже інформаційний пошук у мережі Інтернет складний і різноманітний, тому він повинен бути скорегований бібліографами-фахівцями, які мають досвід щодо складання коректних запитів, від яких залежить ефективність пошуку в мережі.

Отримавши навички інформаційного пошуку ще в студентські роки, майбутній фахівець і в подальшій своїй діяльності зможе швидко знаходити будь-яку інформацію з різних джерел.

Консультації з питань інформаційного пошуку

 

 

 

 

Абонемент

Структурним підрозділом бібліотеки, що має безпосередній вплив на навчання студентів, є абонемент.
В його функції входить обслуговування студентів та забезпечення їх навчальною літературою. Звідси і відповідальність: адже від того, наскільки якісний склад фонду, наскільки він укомплектований підручниками та навчальною літературою, залежить сам процес навчання та успішність студентів. Тому працівники відділу постійно вивчають та аналізують попит викладачів та студентів, а також пропозиції видавництв. Виходять з пропозиціями щодо закупки книг. Все це робиться задля того, аби кожен студент університету був забезпечений комплектом сучасних підручників і після закінчення навчального закладу міг стати висококваліфікованим фахівцем.


Консультації з питань пошуку навчальної літератури

 

 

 

 

Читальний зал

Важливою складовою роботи бібліотеки є оперативне доведення документів до користувачів. Виконує ці функції один із найбільших структурних підрозділів наукової бібліотеки - читальний зал, який розрахований на 120 робочих місць. Підрозділ відноситься до відділу обслуговування читачів. Вся робота в ньому спрямована на забезпечення оперативного обслуговування студентів, викладачів, аспірантів університету; пропаганду бібліотечних фондів; оцінку документозабезпечення навчального процесу з метою повного задоволення інформаційних потреб користувачів. Ведеться картотека невиконаних запитів. На підставі цих даних складається план доукомплектування бібліотечного фонду.
Велику цінність в інформаційному забезпеченні читачів мають не лише книги, а й періодичні видання, яких тут 60 найменувань.
Зал є чудовим прикладом поєднання традиційних методів роботи із найсучаснішими технологіями. Робочі місця працівників повністю оснащені комп’ютерною технікою і підготовлені для переходу до автоматизованого процесу книговидачі, який відбудеться найближчим  часом. Студенти  мають змогу підключати персональні портативні комп’ютери.
Розмаїття функцій бібліотеки, що відповідають соціальному призначенню, умовно можна назвати й педагогічними. Серед них: виховна, навчальна, просвітницька. Цим підкреслюється органічна єдність бібліотеки з навчальним процесом університету. В читальному залі проводяться зустрічі, бесіди-діалоги, постійно діють книжкові виставки тощо. Можна з упевненістю сказати, що читальний зал як структурний підрозділ має вплив на формування світогляду студентів.

Консультації з питань обслуговування читачів

 

 

 

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Саме на відділ комплектування бібліотеки покладається здійснення наукового комплектування і доукомплектування бібліотечних фондів, управління обсягом та якістю надходжень документів, їх рухом, обліком, вилученням, аналізом книгозабезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками. Важливу роль в організації комплектування бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами університету. Це диктується цілою низкою причин: змінами навчальних планів; відсутністю підручників з деяких дисциплін; необхідністю придбання за рекомендацією кафедр нової спеціальної літератури, що виходить з друку і є необхідною для навчально-виховного процесу; впровадженням нових дисциплін; впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Важливою функцією відділу є тісна співпраця з різними видавництвами та книготорговельними компаніями України.

Консультації щодо книгозабезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками

 

 

 

Відділ ІТ

Для успішного навчання студентам потрібний швидкий доступ до інформації та методів її обробки. Тож для прискорення задоволення потреб читачів було створено відділ ІТ, де користувачі мають змогу працювати з електронними  інформаційними ресурсами, представленими в глобальній мережі Інтернет, що значно розширює інформаційне поле отримання інформації. Вага цієї бібліотечної послуги зростає з кожним днем.
У відділі 10 АРМ, 8 з яких надані для вільного користування  відвідувачів:  викладачів та студентів. Серед послуг, які вже надаються відділом, є:

  • можливість користуватися мережею Інтернет;
  • доступом до наукометричних БД Scopus, W&S, віддалений доступ до ScienceDirect з використанням доменного імені установи;
  • користуватися електронним каталогом бібліотеки ХУУП імені Леоніда Юзькова;
  • оформлювати курсові й дипломні роботи, реферати та інші документи в електронному вигляді.

Працівники відділу: допомагають студентам  у роботі; створюють електронний  каталог; створюють електронну базу  користувачів бібліотеки; сканують та  роздруковують документи; вносять пропозиції щодо більш раціонального використання техніки; допомагають не лише студентам, а й працівникам бібліотеки: набирають тексти, допомагають оформляти матеріали для виставок та залів тощо.
Перспективою розвитку відділу є: донесення  інформації до користувачів через сайт бібліотеки; розробка методичних рекомендацій щодо користування  електронним  каталогом та ін.
аким  чином, відділ інформаційних технологій є уособленням автоматизації бібліотеки університету, а тому його роботу можна охарактеризувати  як  універсальну  та   багатофункціональну.

Консультації з питань доступу до Internet